Säsongscamping

Säsongstid: 1/4-30/9, 2022.
Andra perioder enligt avtal.
Säsongshyra skall inbetalas inom föreskriven tid. Ej i tid inbetald hyra tolkas som att tomten är uppsagd och Tredenborgs Camping kan hyra ut tomten till annan gäst. Finns inget avtal tillfaller all egendom som då finns på tomten Tredenborgs Camping.

Vinteruppställning
Det går bra att ha kvar vagnen/husbilen på campingen efter säsongsstägning - fram till ca 2 veckor innan säsongsöppning. Priset för vinteruppställning 2022 kommer inom kort. Det tillkommer även förbrukad el (2.50 kr/kwh). Två duschar och två toaletter är öppna, som städas av er som bor. Städredskap finns på plats. För mer information ring Jenny 0708-130830. 

Säsongsplats får endast disponeras av registrerade hyresgäster
Andrahandsupplåtelse är förbjudet och det är inte tillåtet att skriva sig eller bosätta sig på campingen. Säsongsgäst är de som tillhör familjen och som är bosatta på samma adress. Uthyrning eller utlåning av säsongsplats eller ekipage på plats är förbjuden.

Lugn och ordning
På Tredenborgs Camping råder familjekaraktär varför tystnad, stillhet och ro skall råda mellan klockan 23.00-07.00. Detta innebär att fester m.m. ej får pågå efter 23.00. Visst undantag kan ske på tex midsommarafton, då det skall vara tyst 24.00. Visa alltid hänsyn till övriga gäster. Bilköring på området är endast tillåten mellan klockan 07.00-23.00. Säsongsgäster som behöver lämna eller ankomma campingen utanför dessa tider hänvisas till parkeringen vid huvudbyggnaden. Fartbegränsning gäller inom området och är maximerad till 10 km/h. Bilkörning under påverkan av alkohol är förbjudet. Mopedtrafik på campingen är förbjudet. Egna mopeder får endast användas för in och utpassering till egen tomt.

Husvagn / Uppställning / Säkerhet
Ingen vagn får placeras på tomt innan dess att kontakt i god tid tagits med Tredenborgs Camping. Generellt gäller att utöver vagn, traditionellt förtält och bil får inga andra byggnader och anordningar sättas upp på tomten. Partytält, lusthus, bodar, tält o. dyl. tillåts ej. Principen är att allt skall vara definierbart till camping, det vill säga tillfälligt boende på hjul, och skall på kort varsel kunna flyttas. Vindskydd tillåts, men måste vara i textil och får ej vara permanent och under förutsättning att det inte stör utsikt över hav eller liknande för gäster intill.

Endast den hyrda tomten får användas till uppställning av bil och annan egendom. Finns inte plats för bilen hänvisas den till parkeringen vid infarten. Andra tomter än den egna får under inga omständigheter användas för parkering, uppläggning av material med mera.

Hyresgästen ansvarar för all säkerhet i vagn och på hyrd tomt
Detta innebär bland annat årlig kontroll av gasanläggning, rökvarnare och brandsläckare. Gasolprovningsintyg skall kunna uppvisas vid anfordran.

Alla elinstallationer i vagn och förtält skall vara utförda av behörig elektriker och gasolinstallationer skall vara i kontrollerat och föreskrivet skick. Elanslutning 10 amp, endast godkända elkontakter och sladdar för utomhusbruk.

Snickerier till förtältsgolv skall vara utförda på ett snyggt och professionellt sätt.

Säsongsgäst är skyldig att ha sitt ekipage kontrollbesiktigat och försäkrat
Uppställning av husvagn på erhållen tomt måste följa nu gällande brandregler. Skulle säsongsgäst avvika ifrån de uppsatta ordnings- och säkerhetsreglerna kan uppsägning av hyresavtal komma ifråga.

För allas säkerhet och trevnad ser vi att alla våra gäster har sina ekipage gasoltestade och godkända.

Elkablar skall vara av godkänd kvalité och skyddas så att skada ej uppstår vid ev. snöröjning (för vinteruppställning). 

Vatten / Avlopp
Privata vatten- och avloppsanläggningar är ej tillåtna. Undantag kan finnas och skall vara reglerade i avtal med Tredenborgs Camping.

Gråvatten skall tömmas vid anordnad plats. Strängt förbjudet att använda sig av "hål" mm i gråvattentankar (som rinner ut i marken). 

Tomt / Altan
All skötsel av tomten och uppställd anordning samt ordning och reda, gräsklippning med mera, ombesörjes av hyresgästen. Tomter och ekipage som missköts får räkna med att någon förlängning av hyresperioden inte kommer att ske. Uppställd vagn skall vara i städat skick och rengjord ifrån alger, nedfall med mera.

Plantering 
av träd eller buskar på, intill eller vid säsongstomt är förbjuden. Avverkning av träd eller buskar får endast ske om skriftligt tillstånd erhållits av campingvärden eller kommun. Campingen ligger på ett biotopskyddat område och det är strängt förbjudet att såga ner grenar, buskar och träd.

Sopor
Miljöstation/Sopcontainrar finns bakom huvudbyggnaden och är endast avsett för hushållsavfall. Inget skräp får läggas vid sidan av containrarna. Är containrarna fulla kontakta receptionen. Övrigt avfall som kylskåp, plastmöbler, färgrester, grillar, mattor, järnskrot, batterier och allt som kan benämnas miljöfarligt avfall m.m. skall på egen hand forslas till kommunens återvinningscentraler. För detaljerad information om var dessa finns på kommunens hemsida.

Hanteringen av sopor är av stor vikt för miljön! Gäster som inte klarar att följa dessa regler riskerar uppsägning.

Grillning
Öppen eld är förbjuden inom området. Engångsgrillar måste höjas från marken (på stenar eller liknande, ej direkt på marken). Gäst ansvarar för ev. restriktioner av eldförbud pga. torka etc. Grillkol och aska skall tömmas i avsedda tunnor vid sopstationen.

Hundar
Hundar är våra favoriter på campingen! 
Hundar är välkomna både inne och ute vid receptionen, NyBrygget Café & bar, samt vår restaurang Bryggan Mat & Bar. De bjuds på hundben, vattenskål och fleecefilt. 
Vi har en hundstrand där de får springa lösa. Detta endast om ni pratar med ev andra personer som befinner sig vid hundstranden - att de är okej att er hund är lös.  
Tänk på och ha respekt för hundrädda människor - samt att våra höns går fritt. Er hund får inte jaga våra djur/fjäderfä. 
Hundlatriner finns uppsatta längs promenadvägarna genom campingen. Hundbajspåsar finns att köpa i receptionen. Hunddusch finns på baksidan av det stora servicehuset på "Gula-området" som erbjuder både varmt och kallt vatten. 
I NyBrygget finns det god hundglass att köpa! 

Sanitära byggnader
För allas trevnad vill vi ha hjälp att hålla byggnaderna snygga och i ordning. Barn får inte uppehålla sig där utan tillsyn. Det är inte tillåtet att röka eller dricka alkohol inne i byggnaderna, ej heller att cykla, åka kickboard eller inlines. 

Tvättstuga med torktumlare finns i receptionshus D bredvid köket. Bokning och betalning görs i receptionen där också nyckeln till tvättstugan hämtas. Här finns även mindre förpackningar av tvätt-och sköljmedel att köpa. 

Duschar finns i samtliga servicehus
Tänk på att varmvattnet kan ta slut tillfälligt vid de tider då många duschar och diskar samtidigt. Ett 5-kronorsmynt gäller för 5 minuter varmt vatten.

Internet
På campingområdet går det att koppla upp sig kostnadsfritt mot vårt trådlösa nätverk. Fråga oss i receptionen om mer information.

Vid avflyttning ska tomten lämnas i väl städat och iordningställt skick och godkännas av personalen
Har så inte skett, utför campingen arbetet och fakturerar gästen med 1 000:-/påbörjad timme. Det är ej tillåtet att sälja/överlåta vagn med tomt. 
Golv som ligger kvar efter säsong och där något nytt avtal ej finns upprättat, borttages golv mm och körs till sopstation mot en debitering om 1 000:-/timme.

Glöm inte att lämna tillbaka nyckel och brickor i receptionen.

El
Strömmen läses av, dels vid utcheckning samt vid incheckning.
Det åligger varje hyresgäst att regelbundet läsa av och föra loggbok över sin egen strömförbrukning. Finns avvikelser skall detta omgående, skriftligen, lämnas till receptionen. Vi debiterar 2,50 kr/kwh. 

Vid tidigare avresa än bokat/reserverat sker ingen återbetalning
Vid sjukdom/skada kan eventuellt återbetalning ske genom försäkringen som ingår i Camping Key Europe. Detta finns att köpa i reception för 200 kr och är giltligt i ett år från köpedatumet. Information finns på www.camping.se.

Tredenborgs Camping frånsäger sig allt ansvar för stölder samt skador på gäster och deras egendom
Vi förbehåller oss dessutom rätten, att på gästens egen bekostnad och utan avdrag för inbetald hyra, omedelbart avhysa gäst som inte rättar sig efter ovanstående regler och de anvisningar som campingens ledning eller personal anger. Hyresgästen har ansvar för att egna besökare följer de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.

Godkännande av regelverket
I samband med att gäst betalat sin anmälningsavgift/faktura bekräftar denne att man godkänt ovanstående regelverk och förbundit sig att rätta sig efter detsamma. Korrigeringar kan ske under säsong och anslås då på hemsidan. Vid avbokning av säsongstomt efter det att anmälningsavgiften är inbetald sker ingen återbetalning.

Vi förbehåller oss rätten att efter hand uppdatera reglerna
Det regelverk som redovisas på hemsidan är alltid det som gäller och det är upp till var gäst att regelbundet hålla sig uppdaterad. Känner du dig osäker fråga alltid platsledningen och det är alltid bäst med ett mail för skriftlig information så inga missförstånd skall ske.

Med ovanstående ordnings- och trivselregler hoppas vi få en camping med ordning och reda och att alla ska trivas.